Forklaring på 1 års og 5 års gennemgang

Der har været lidt “forvirring” omkring 1 års eftersyn – 5 års eftersyn. Derfor vil vi forsøge at tydeliggøre, hvordan det hænger sammen, og hvad der er fokus på, og hold nu fast, det er tungt lovstof, men vi vil forsøge at oversætte efter bedste evne.
Tak til beboerkontakten Dennis Svalborg for dette skriv.

Hvad er 1 års gennemsyn og hvad er 5 års gennemsyn?
 – (AB18 er et aftalegrundlag, en kontrakt som indgås mellem entreprenøren og bygherre imellem, for at have så faste spilleregler imellem sig som muligt i det enkelte projekt).
Ifølge AB18, så er her to eftersyn som skal foretages, og det første er 1 års gennemgang, som skal finde sted senest 1 år efter afleveringsforretningen mellem bygherre og entreprenør.

Den andet gennemgang er 5 års eftersynet, som bygherren indkalder entreprenøren til et afsluttende
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted, senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen.

Hvad siger AB18 §49 stk. 1 om pligt og ret?
– Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen.

Note: Oversat betyder det entreprenøren har pligt over for bygherre om at afhjælpe mangler ved det afleverede byggeprojekt i 5 år.

Hvad er en mangel?
–  Her skal fremhæves AB18 §47, som siger følgende:
Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel
. 

§12 siger følgende:
Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med bygherrens anvisninger. Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle nødvendige biydelser til færdiggørelse af arbejdet.
Note: Oversat betyder dette punkt kort og godt, at arbejdet skal være udført fagmæssigt korrekt, og være lavet efter bygherre anvisninger, og af materialer af sædvanlig god kvalitet.

Hvorfor kun udvalgte lejemål?
Der været rigtig meget undring over, hvorfor de kun skal ind i udvalgte lejemål, og ikke alle 86 lejemål.
– For det første ville det være et rent logistisk helvede, at få til – at gå op med – at skulle få folk til – at være hjemme på samme tid.
– For det andet er det forud bestemt i aftale grundlaget, at man kun skal ind i en vis procent del af lejemålene, for at danne en form for retvisende billede af, hvordan resten ser ud.
Hvis der så skulle opstå den situation, at der i flere af lejemålene er den samme gentagende mangel eller at der er et uacceptabelt antal mangler og ved for mange af de udvalgte lejemål, så kan bygherre kræve det, som en nødvendighed, at gennemgå samtlige lejemål, for at se på alle de mangler.
Her kan der ikke svares på, hvor mange og hvor store mangler der skal til, før en besigtigelse i samtlige lejemål bliver påkaldt, fordi vi ikke har det endelige eller konkrete aftale grundlag til rådighed.

Opsummering/konklusion
1 års- og 5 års eftersyn er noget som bygherre afholder sammen med entreprenøren som en form garanti (lidt ligesom du har 2 års reklamationsret på et fjernsyn du køber for nyt i Danmark), og kan ses som bygherres måde at holde entreprenøren op på kvaliteten af arbejdet der er afleveret.

Hvad er en klage ved indflytning?
Vi kan forstå, at der er rigtig mange, der ikke forstår, hvorfor de kun skal ind i udvalgte lejemål, nu når de altså har konstateret nogle specifikke fejl, eksempel efter indflytning og noteret dem som fejl ved flyttesynet.
Her kan vi sige, at det nok ikke bliver set, som en væsentlig mangel, hvis nu vi snakker om en lille ridse i gulvet, eller en maler plet på gulvet, og derfor vælger vores udlejer at sige at den udgift tager de selv i forbindelse med beboer fraflytter, og så længe dette er meldt og er blevet registreret, som fejl og mangel ved indflytnings syn. Derfor hæfter lejer, selvfølgelig ikke ved fraflytning. 
Til sidst vil vi understrege at, i forhold til kommende 1 års eftersyn, så er vi på samme hold som bygherre, vi har udelukkende samme interesse i at få noteret de fejl.

Vi i bestyrelsen vil gerne vide, hvis I har opdaget alvorlige fejl eller mangler, således at disse kan medtages af en beboerrepræsentant ved 1 års gennemgangen.

Skriv til beboerrepræsentanten her

8. juli 2022. Opdatering

Tilbagemelding fra udlejer vedrørende bestyrelsens ønske om deltagelse ved gennemsynet:

Disse gennemgange er et internt forhold mellem ejer og bygherrer, og derfor er det i udgangspunktet kun disse parter der deltager. Udover det har disse to parter også flere fagprofessionelle med til gennemgangene, hvilket resulterer i at vi har at gøre med en stor gruppe mennesker der skal rundt i lejlighederne. Af den grund ønsker udlejer ikke at der deltager flere og vi må derfor afvise at lade dig komme med rundt.