Afgørelse vedr. indsigelse mod varmeregnskab.

Så er der kommet afgørelse i vores sag vedr. indsigelse mod varmeregnskabet for 2021
Den korte version er at varmeregnskabet er erklæret ugyldigt og udlejer har ikke krav på efterbetalinger :-). Udlejer kan naturligvis indbringe en klage til boligretten, jf. § 88, stk. 1 og stk. 2 i lov om boligforhold.
Bestyrelsen har ikke diskuteret afgørelsen endnu og ikke taget stilling til om vi vil klage over afgørelsen.

Sagen blev færdigbehandlet 5/1-2023 på nævnsmøde:

Afgørelsen er gengivet nedenfor

Afgørelse fra Huslejenævnet i Holbæk Kommune
Vedrørende: Skipperstræde 1-7 og Domhusstræde 2-8, 4300 Holbæk
Udlejer: v/ Taurus Ejendomsadministration
Lejer: Beboerrepræsentationen på vegne af lejerne


Afgørelse:
Nævnet afsiger, baseret på nedennævnte redegørelse, enstemmig afgørelse gående på
at regnskabet er ugyldigt at konsekvensen er, at udlejer har mistet retten til efterbetalinger

Sagens baggrund og nærmere oplysning:
Tvisten vedrører varmeregnskaberne for året 2021.


Regnskaberne er udsendt den 4/5 2022, hvilket er rettidig, idet årsafregningerne fra forsyningsværket er modtaget den 10/2 2022, en oplysning der fremgår af regnskabet.

Udlejer oplyser, at der i slutningen af lejernes indsigelsesperiode blev stifter beboerrepræsentation,
som herefter fremsatte indsigelse op samtlige lejeres vegne.
Beboerrepræsentationen er partshørt og har besvaret nævnet.

Nævnets beslutning og begrundelse:
Nævnet (Jesper Johannes Larsen, Martin Sørensen og Bent Pedersen) har færdigbehandlet sagen
på nævnsmøde den 5/1 2023.

Nævnet kan konstatere, at der er selvstændig varmeforsyning (gas) til hhv. Skipperstræde og
Domhusstræde.


For Skipperstræde er første lejerindflytning sket den 15/6 2021 og for Domhusstræde den 15/7
2021 for to opgange og den 15/8 2021 for to opgange.


Det aflagte regnskab dækker begge bebyggelser, hvilket forekommer overraskende, henset til de
forskellige ibrugtagningstidspunkter.

Udlejer burde for Skipperstræde have defineret overgang fra anlæg til drift den 15/6 2021 og alene
medtage af fyringsudgifter fra denne dato.

For Domhusstræde burde skæringen mellem anlæg og drift have været den 15/7 2021, eller den
eventuelt den 15/8 2021. Ved at medtage udgifter i anlægsperioden, har udlejer ikke efterlevet lovens forudsætning om at regnskabet skal indeholde en oplysning om ejendommens samlede udgift, idet de oplyste 523.163,63 kr., også dækker flere måneders anlægsfase.


Når korrekt oplysning om ejendomsforbrug ikke fremgår af regnskabet, følger det af § 73 i lov leje,
at regnskabet er ugyldigt.


Ugyldighedsvirkningen medfører, at udlejer har mistet retten til efterbetalinger.
Nævnets hjemmel til at træffe afgørelse findes i § 82 i lov om leje.

Klagevejledning:
Denne afgørelse kan af hver af parterne, senest 4 uger efter modtagelsen, indbringes for boligretten, jf. § 88, stk. 1 og stk. 2 i lov om boligforhold.


Boligrettens adresse er: Retten i Holbæk, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk.
Generel vejledning om forpligtelser, rettigheder og muligheder er vedhæftet som bilag til afgørelsen.
Med venlig hilsen
På nævnets vegne
Mads Løvlund Vestergaard
Sekretær for nævnet
Afgørelsen er tilsendt: Beboerrepræsentationen v/ Allan Klinck Jørgensen og Husen Advokater