Beboerforeningen Bostad Holbæk Havn
Orientering omkring ændring i bestyrelsen

Da foreningens formand (Karl Isbosethsen) fraflytter ejendommen er han fratrådt som formand pr. 31/12-2022. Den resterende del af bestyrelsen arbejder pt. på at få indkaldt til den ordinære generalforsamling hvor foreningen blandt andet skal have valgt en ny formand.

Den resterende del af bestyrelsen takker Karl Isbosethsen for hans arbejde i bestyrelsen og ønsker ham og hustru god vind i fremtiden.

Afgørelse vedr. indsigelse mod varmeregnskab.

Så er der kommet afgørelse i vores sag vedr. indsigelse mod varmeregnskabet for 2021
Den korte version er at varmeregnskabet er erklæret ugyldigt og udlejer har ikke krav på efterbetalinger :-). Udlejer kan naturligvis indbringe en klage til boligretten, jf. § 88, stk. 1 og stk. 2 i lov om boligforhold.
Bestyrelsen har ikke diskuteret afgørelsen endnu og ikke taget stilling til om vi vil klage over afgørelsen.

Sagen blev færdigbehandlet 5/1-2023 på nævnsmøde:

Afgørelsen er gengivet nedenfor

Afgørelse fra Huslejenævnet i Holbæk Kommune
Vedrørende: Skipperstræde 1-7 og Domhusstræde 2-8, 4300 Holbæk
Udlejer: v/ Taurus Ejendomsadministration
Lejer: Beboerrepræsentationen på vegne af lejerne


Afgørelse:
Nævnet afsiger, baseret på nedennævnte redegørelse, enstemmig afgørelse gående på
at regnskabet er ugyldigt at konsekvensen er, at udlejer har mistet retten til efterbetalinger

Sagens baggrund og nærmere oplysning:
Tvisten vedrører varmeregnskaberne for året 2021.


Regnskaberne er udsendt den 4/5 2022, hvilket er rettidig, idet årsafregningerne fra forsyningsværket er modtaget den 10/2 2022, en oplysning der fremgår af regnskabet.

Udlejer oplyser, at der i slutningen af lejernes indsigelsesperiode blev stifter beboerrepræsentation,
som herefter fremsatte indsigelse op samtlige lejeres vegne.
Beboerrepræsentationen er partshørt og har besvaret nævnet.

Nævnets beslutning og begrundelse:
Nævnet (Jesper Johannes Larsen, Martin Sørensen og Bent Pedersen) har færdigbehandlet sagen
på nævnsmøde den 5/1 2023.

Nævnet kan konstatere, at der er selvstændig varmeforsyning (gas) til hhv. Skipperstræde og
Domhusstræde.


For Skipperstræde er første lejerindflytning sket den 15/6 2021 og for Domhusstræde den 15/7
2021 for to opgange og den 15/8 2021 for to opgange.


Det aflagte regnskab dækker begge bebyggelser, hvilket forekommer overraskende, henset til de
forskellige ibrugtagningstidspunkter.

Udlejer burde for Skipperstræde have defineret overgang fra anlæg til drift den 15/6 2021 og alene
medtage af fyringsudgifter fra denne dato.

For Domhusstræde burde skæringen mellem anlæg og drift have været den 15/7 2021, eller den
eventuelt den 15/8 2021. Ved at medtage udgifter i anlægsperioden, har udlejer ikke efterlevet lovens forudsætning om at regnskabet skal indeholde en oplysning om ejendommens samlede udgift, idet de oplyste 523.163,63 kr., også dækker flere måneders anlægsfase.


Når korrekt oplysning om ejendomsforbrug ikke fremgår af regnskabet, følger det af § 73 i lov leje,
at regnskabet er ugyldigt.


Ugyldighedsvirkningen medfører, at udlejer har mistet retten til efterbetalinger.
Nævnets hjemmel til at træffe afgørelse findes i § 82 i lov om leje.

Klagevejledning:
Denne afgørelse kan af hver af parterne, senest 4 uger efter modtagelsen, indbringes for boligretten, jf. § 88, stk. 1 og stk. 2 i lov om boligforhold.


Boligrettens adresse er: Retten i Holbæk, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk.
Generel vejledning om forpligtelser, rettigheder og muligheder er vedhæftet som bilag til afgørelsen.
Med venlig hilsen
På nævnets vegne
Mads Løvlund Vestergaard
Sekretær for nævnet
Afgørelsen er tilsendt: Beboerrepræsentationen v/ Allan Klinck Jørgensen og Husen Advokater


Info fra bestyrelsen November 2022

Der er foretaget ændringer i sammensætningen af bestyrelsen ved bestyrelsesmødet den 18-11-2022.
Begge suppleanter er hermed indgået som bestyrelsesmedlemmer efter 1 har ønsket at udtræde samt 1 udtræder den 30. november pga. flytning.

Bestyrelsen om varmeregnskab 5

Tidligere i dag har Jakob fra Taurus udsendt breve med en foreløbig tilbagebetaling på varmeregnskaberne. Dette skal ikke betragtes, som en endelig afklaring af varmesagen.
Udlejer har anmodet om en forlængelse frist på 2 måneder, inden udlejer og deres rådgiver kan komme men deres besvarelse til huslejenævnet.

Alle varmeudgifter er blevet pt. blevet nedsat med cirka 25%. Og det er den beløb, man vil få udbetalt i forbindelse med opkrævningen af husleje for november 2022.

Bestyrelsen har som nævnt, besluttet af drøfte det materiale vi har modtaget indtil nu og komme med et modsvar til udlejers rådgiver og deres advokat.

Jeg har til morgen talt med Jakob fra Taurus som har bekræftet at de opgjorte beløb ikke er en endelig afklaring af vores indsigelse mod varmeregnskabet. Sagen er bare mere teknisk og kompleks end først antaget.

Min samtale med Jakob var meget behagelig og han forsikrede mig endnu engang om at de også var meget interesseret i at få belyst sagen til bunds. Da Bostad naturligvis har nogle indsigelsesmuligheder mod Birk Ejendommen som oprindelig opførte ejendommen.

Indtil videre vil der i runde tal blive udbetalt cirka DKK 96.000 fordel på de 84 lejemål.

Det kan vel godt kaldes for 1. sejr i sagen.

På bestyrelsens vegne Allan Klinck Jørgensen. Tovholder

Bestyrelsen om varmeregnskab 4
Udlejer har anmodet om 2 måneders udsættelse vedr. indsigelsen mod varmeregnskabet. Deres begrundelse for dette er følgende:

Udlejer har de seneste måneder forsøgt at undersøge og kortlægge, hvad årsagen til det forholdsvist høje varmeforbrug er. Det har imidlertid ikke været muligt at finde årsagen, da der er tale om en meget teknisk og kompleks sag, hvor årsagen potentielt kan være at finde mange forskellige steder. Det bemærkes, at der er tale om en nyopført ejendom, hvorfor årsagen både kan relatere sig til projekteringsmæssige forhold, bygnings- eller konstruktionsmæssige forhold, driftsmæssige forhold etc.

Huslejenævnet anmodes derfor om, at udlejer får en frist på 2 måneder med hensyn til at udføre sine tekniske undersøgelser, der herefter kan lægge til grund for udlejers bemærkninger herom.

Huslejenævnet har efterkommet udlejers ønske.

Udlejer har dog på baggrund af de foreløbige undersøgelser udarbejdet et forslag til en midlertidig (ikke endelig) korrektion af varmeregnskabet.

På nuværende tidspunkt har bestyrelsen besluttet at mødes for at drøfte denne foreløbige korrektion. Umiddelbart er vores vurdering at der mangler underliggende beregninger for at vi kan vurdere og forholde os til deres foreløbige korrektion.

På bestyrelsens vegne. Allan Klinck Jørgensen. Tovholder

Bestyrelsen om varmeregnskab 3

Info 3 fra bestyrelsen vedrørende den fælles indsigelse mod varmeregnskabet

STATUS OMKRING VARMEREGNSKAB.
Vedrører vores sag i huslejenævnet omkring indsigelsen mod varmeregnskabet for perioden 15/6-2021 til 31/12-2021 har udlejer den 23/9-2022 anmodet om 14 dages fristforlængelse med hensyn til udlejers bemærkninger til indsigelsen.
Denne anmodning skyldes, at udlejer har fået ny advokat som har behov for 14 dage ekstra til at sætte sig ind i sagen.

På nuværende tidspunkt har vi derfor ikke dato for, hvornår sagen kan forventes afsluttet.
På bestyrelsens vegne Allan Klinck Jørgensen. Tovholder

Flaghejsning

Indvielse af vores nye flagstang samt flaghejsning af Dannebrog

Ibrugtagning af et nyt Dannebrogsflag bør gennemføres som en respektfuld oplevelse, det gør vi ved en ceremoniel indvielse af vores nye flagstang og ibrugtagning af Dannebrog.

Kom og vær med på søndag den 4. september kl. 08:00.
Håber at så mange som muligt vil komme til flaghejsning.
Tag evt. kaffe/the med til jer selv og nyd samværet, mens vi hejser Dannebrog.

De generelle flagregler:

Flaget hejses kl. 8:00 og hales ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses flaget først ved solopgang. Flaget må aldrig været hejst efter solnedgang, medmindre det ved særlige festlige lejligheder er belyst. Flager man efter mørkets frembrud, siger man, at man flager for “Fanden”.

Her kan du se flere regler:

Flag hejses og hales langsomt. Vær opmærksom på, at få flaget helt til tops.
Et flag bør ikke røre jorden.
Personer i nærheden af flaget, bør under hejsning og haling have front mod flaget.
En flagstang bør ikke stå tom. Er flaget ikke hejst sættes en Dannebrogsvimpel, der altid kan være oppe. Man kan også anvende en Dannebrogsstander, der er kortere og bredere end en almindelig vimpel.

Dannebrog taget i brug på behørig vis.

Dannebrog er én af de ældste nationale flag og blev til i middelalderen, hvor oprindelsesmyten er at det faldt ned fra himlen under et korstog i 1219 ved Tallinn i Estland.

Vores Dannebrog faldt ikke ned fra himlen, men  faldt os i hænde fornylig, som vi skal hejse på vores nye flagstang.

Det jeg håber på er at det skaber mere sammenhold i vores bebyggelse og skal benyttes på officielle flagdage og særlige mærkedage for alle i bebyggelsen.

Tak til AP pension, som har doneret flagstangen og tak til BoStad, som har doneret Dannebrog og standerflag samt postkasse til flag, som bliver ophængt ved trappen.
Og ikke mindst tak til de beboere som deltog i afhentning og opstilling af flagstangen.

Karl Isbosethsen

Bestyrelsen om varmeregnskab 2

Info 2 fra bestyrelsen vedrørende den fælles indsigelse mod varmeregnskabet

Beboerrepræsentationen har fået bekræftelse fra huslejenævnet på at udlejer, igennem dennes ejendomsadminstratior, har indbragt vores klage over varmeregnskabet for huslejenævnet indenfor tidsfristen på 4 uger.
Huslejenævnet har bedt vores kommentar til sagen med frist på 14 dage.
Ved ekstraordinær bestyrelsesmøde den 09. august 2022, har tovholder Allan Klinck Jørgensen redegjort for de svar, som sendes inden deadline den 11. august 2022. Bestyrelsen har drøftet de kommentarer, som sendes og bakker op omkring disse, som stort set svarer til vores oprindelige klage med tilføjelser.
En huslejenævnssag kan under normale omstændigheder forventes at vare i 2 til 6 måneder. Den gennemsnitlige behandlingstid varierer dog meget fra nævn til nævn.

På beboerrepræsentationens og bestyrelsens vegne
Karl Isbosethsen

Skriv til bestyrelsen, hvis du har spørgsmål her

Bestyrelsen om varmeregnskab 1

Info 1 fra bestyrelsen vedrørende den fælles indsigelse mod varmeregnskabet

Beboerrepræsentationen har fået tilbagemelding fra udlejers ejendomsadminstrator vedrørende indsigelsen mod varmeregnskabet.
Udlejers ejendomsadministrator skriver, at der via eksternt ingeniørfirma, har denne undersøgt forholdene omkring gasfyrene og har konstateret sandsynligvis fejlregulering af gasfyr og derfor har gasforbruget været højere end det burde være.
Årsagen til dette vil i kommende tid undersøges nærmere.
Yderligere skriver udlejers ejendomsadministrator, at det eksterne firma – rekvirerer fra bygherre (Birch Ejendomme), diverse tekniske dokumenter og indtil disse er overdraget, kan der ikke kalkuleres på, hvad det reelle forventede forbrug har været i perioden.
Udlejers ejendomsadminstrator skriver yderligere: “Vi kan kun konstatere, at der vil blive tale om en korrektion.”
Ved ekstraordinær bestyrelsesmøde den 13. juli 2022, besluttedes det, at vi bevarer vores indsigelse mod varmeregnskabet, som den er, samt at bestyrelsen vil følge de juridiske anbefalinger, som bestyrelsen løbende får.
Bestyrelsen siger til Allan Klinck Jørgensens ihærdige indsats.
På beboerrepræsentationens og bestyrlsens vegne
Karl Isbosethsen