Beboerforeningen Bostad Holbæk Havn

A. Møders interval
Det tilstræbes at der afholdes bestyrelsesmøder hver 3. måned, med mulighed for ekstra møder ved behov.
B. Bestyrelses protokols indhold (beslutnings- eller detailprotokol)
Beslutningsprotokol.
C. Hvor afholdes møderne
Møderne afholdes på skift hos bestyrelsens medlemmer.
D. Frist for udsendelse af dagsorden
Dagsordenen udsendes 14 dage før et bestyrelsesmøde.
E. Frist for indlæg til dagsorden
Indlæg skal være indgivet 7 dage før et bestyrelsesmøde.
F. Hvem må deltage ved bestyrelsesmøder
Som udgangspunkt må bestyrelsens medlemmer og suppleanter deltage. Udvalg eller gæster kan deltage, hvor det er relevant til specifikke dagsordenspunkter.
G. Fysisk tilstedeværelse eller kan der online deltagelse ved møderne
Som udgangspunkt er det fysisk tilstedeværelse, med mulighed for online deltagelse i særlige situationer.
H. Hvem leder møderne
Den person der afholder mødet.
I. Skal referater godkendes og evt. hvordan og hvornår
Referater skal godkendes ved afstemning på næstkommende bestyrelsesmøde.
J. Tavshedspligten i bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen har tavshedspligt.
K. Habilitet i bestyrelsesarbejdet
Der kan sidde én fra hver husstand med i bestyrelsen.
L. Hvordan taler med hinanden i bestyrelsesarbejdet
Taletid skal til enhver tid respekteres, så man lytter og afbryder ikke hinanden. Der skal tales i en ordentlig tone.
M. Hvordan sikrer vi den daglig kommunikation
Bestyrelsen kommunikerer via mail, pr. telefon, bestyrelsens facebookside og gennem bestyrelsens mailadresser.
N. Hvilken medie(er) anvendes i bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsens hjemmeside og bestyrelsens egen facebookside.
O. Forefindes der honorar for bestyrelsesarbejdet
Nej.
Ved bestyrelsesmøder kompenseres den der afholder mødet med op til 100 kr. for forplejning mod bon til kasserer.
P. Forefindes der honorar for kørsel
Nej.
Q. Forefindes der betalte sociale sammenkomster for bestyrelsesarbejdet og hvad må de koste
En gang om året kan der gives tilskud på 150 kr. pr. person til en social sammenkomst.
R. Hvem må underskrive på bestyrelsens og beboerforeningens vegne
Formand, Næstformand og Kasserer.
S. Formelle kompetencer for de forskellige roller i bestyrelsesarbejdet (f.eks. formand, kasserer)
Næstformand indkalder til møder, laver og udsender dagsorden. Indlæg til dagsorden sendes til næstformand.

Kasserer sikrer at der bliver opkrævet kontingent, at bestyrelsen får udbetalt pengene fra udlejer samt udbetaler kompensation til diverse udgifter mod fremvisning af bon.

Sekretær skriver referater fra bestyrelsesmøder og lægger nyheder på hjemmesiden

Dennis administrerer beboerkontakt til bestyrelsen@bbh.nu.
T. Formelle kompetencer for beboerforeningens underudvalg
Udvalg fremlægger forslag samt økonomi til aktivitet for bestyrelsen, som bestyrelsen skal godkende på førstkommende bestyrelsesmøde.
U. Hvordan kommunikeres der til medlemmerne af bestyrelsesbeslutninger
Via bestyrelsens hjemmeside og gennem udlejers administration.
V. Hvem står for ekstern kommunikation på bestyrelsens vegne
Formand og Næstformand.
W. Hvordan agerer de enkelte bestyrelsesmedlemmer sig på de sociale medier
På sociale medier agerer bestyrelsens medlemmer ikke på bestyrelsens vegne. Bestyrelsens medlemmer kommunikerer i en ordentlig tone og husker sin tavshedspligt ift. bestyrelsens arbejde.

Aftalt ved bestyrelsesmøde den 28. juni 2022
Endelig vedtagelse ved næste bestyrelsesmøde den 15. september 2022