Beboerforeningen Bostad Holbæk Havn

Blogs

Orientering omkring ændring i bestyrelsen

Da foreningens formand (Karl Isbosethsen) fraflytter ejendommen er han fratrådt som formand pr. 31/12-2022. Den resterende del af bestyrelsen arbejder pt. på at få indkaldt til den ordinære generalforsamling hvor foreningen blandt andet skal have valgt en ny formand.

Den resterende del af bestyrelsen takker Karl Isbosethsen for hans arbejde i bestyrelsen og ønsker ham og hustru god vind i fremtiden.

Afgørelse vedr. indsigelse mod varmeregnskab.

Så er der kommet afgørelse i vores sag vedr. indsigelse mod varmeregnskabet for 2021
Den korte version er at varmeregnskabet er erklæret ugyldigt og udlejer har ikke krav på efterbetalinger :-). Udlejer kan naturligvis indbringe en klage til boligretten, jf. § 88, stk. 1 og stk. 2 i lov om boligforhold.
Bestyrelsen har ikke diskuteret afgørelsen endnu og ikke taget stilling til om vi vil klage over afgørelsen.

Sagen blev færdigbehandlet 5/1-2023 på nævnsmøde:

Afgørelsen er gengivet nedenfor

Afgørelse fra Huslejenævnet i Holbæk Kommune
Vedrørende: Skipperstræde 1-7 og Domhusstræde 2-8, 4300 Holbæk
Udlejer: v/ Taurus Ejendomsadministration
Lejer: Beboerrepræsentationen på vegne af lejerne


Afgørelse:
Nævnet afsiger, baseret på nedennævnte redegørelse, enstemmig afgørelse gående på
at regnskabet er ugyldigt at konsekvensen er, at udlejer har mistet retten til efterbetalinger

Sagens baggrund og nærmere oplysning:
Tvisten vedrører varmeregnskaberne for året 2021.


Regnskaberne er udsendt den 4/5 2022, hvilket er rettidig, idet årsafregningerne fra forsyningsværket er modtaget den 10/2 2022, en oplysning der fremgår af regnskabet.

Udlejer oplyser, at der i slutningen af lejernes indsigelsesperiode blev stifter beboerrepræsentation,
som herefter fremsatte indsigelse op samtlige lejeres vegne.
Beboerrepræsentationen er partshørt og har besvaret nævnet.

Nævnets beslutning og begrundelse:
Nævnet (Jesper Johannes Larsen, Martin Sørensen og Bent Pedersen) har færdigbehandlet sagen
på nævnsmøde den 5/1 2023.

Nævnet kan konstatere, at der er selvstændig varmeforsyning (gas) til hhv. Skipperstræde og
Domhusstræde.


For Skipperstræde er første lejerindflytning sket den 15/6 2021 og for Domhusstræde den 15/7
2021 for to opgange og den 15/8 2021 for to opgange.


Det aflagte regnskab dækker begge bebyggelser, hvilket forekommer overraskende, henset til de
forskellige ibrugtagningstidspunkter.

Udlejer burde for Skipperstræde have defineret overgang fra anlæg til drift den 15/6 2021 og alene
medtage af fyringsudgifter fra denne dato.

For Domhusstræde burde skæringen mellem anlæg og drift have været den 15/7 2021, eller den
eventuelt den 15/8 2021. Ved at medtage udgifter i anlægsperioden, har udlejer ikke efterlevet lovens forudsætning om at regnskabet skal indeholde en oplysning om ejendommens samlede udgift, idet de oplyste 523.163,63 kr., også dækker flere måneders anlægsfase.


Når korrekt oplysning om ejendomsforbrug ikke fremgår af regnskabet, følger det af § 73 i lov leje,
at regnskabet er ugyldigt.


Ugyldighedsvirkningen medfører, at udlejer har mistet retten til efterbetalinger.
Nævnets hjemmel til at træffe afgørelse findes i § 82 i lov om leje.

Klagevejledning:
Denne afgørelse kan af hver af parterne, senest 4 uger efter modtagelsen, indbringes for boligretten, jf. § 88, stk. 1 og stk. 2 i lov om boligforhold.


Boligrettens adresse er: Retten i Holbæk, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk.
Generel vejledning om forpligtelser, rettigheder og muligheder er vedhæftet som bilag til afgørelsen.
Med venlig hilsen
På nævnets vegne
Mads Løvlund Vestergaard
Sekretær for nævnet
Afgørelsen er tilsendt: Beboerrepræsentationen v/ Allan Klinck Jørgensen og Husen Advokater


Info fra bestyrelsen November 2022

Der er foretaget ændringer i sammensætningen af bestyrelsen ved bestyrelsesmødet den 18-11-2022.
Begge suppleanter er hermed indgået som bestyrelsesmedlemmer efter 1 har ønsket at udtræde samt 1 udtræder den 30. november pga. flytning.

Bestyrelsen om varmeregnskab 5

Tidligere i dag har Jakob fra Taurus udsendt breve med en foreløbig tilbagebetaling på varmeregnskaberne. Dette skal ikke betragtes, som en endelig afklaring af varmesagen.
Udlejer har anmodet om en forlængelse frist på 2 måneder, inden udlejer og deres rådgiver kan komme men deres besvarelse til huslejenævnet.

Alle varmeudgifter er blevet pt. blevet nedsat med cirka 25%. Og det er den beløb, man vil få udbetalt i forbindelse med opkrævningen af husleje for november 2022.

Bestyrelsen har som nævnt, besluttet af drøfte det materiale vi har modtaget indtil nu og komme med et modsvar til udlejers rådgiver og deres advokat.

Jeg har til morgen talt med Jakob fra Taurus som har bekræftet at de opgjorte beløb ikke er en endelig afklaring af vores indsigelse mod varmeregnskabet. Sagen er bare mere teknisk og kompleks end først antaget.

Min samtale med Jakob var meget behagelig og han forsikrede mig endnu engang om at de også var meget interesseret i at få belyst sagen til bunds. Da Bostad naturligvis har nogle indsigelsesmuligheder mod Birk Ejendommen som oprindelig opførte ejendommen.

Indtil videre vil der i runde tal blive udbetalt cirka DKK 96.000 fordel på de 84 lejemål.

Det kan vel godt kaldes for 1. sejr i sagen.

På bestyrelsens vegne Allan Klinck Jørgensen. Tovholder

Bestyrelsen om varmeregnskab 4
Udlejer har anmodet om 2 måneders udsættelse vedr. indsigelsen mod varmeregnskabet. Deres begrundelse for dette er følgende:

Udlejer har de seneste måneder forsøgt at undersøge og kortlægge, hvad årsagen til det forholdsvist høje varmeforbrug er. Det har imidlertid ikke været muligt at finde årsagen, da der er tale om en meget teknisk og kompleks sag, hvor årsagen potentielt kan være at finde mange forskellige steder. Det bemærkes, at der er tale om en nyopført ejendom, hvorfor årsagen både kan relatere sig til projekteringsmæssige forhold, bygnings- eller konstruktionsmæssige forhold, driftsmæssige forhold etc.

Huslejenævnet anmodes derfor om, at udlejer får en frist på 2 måneder med hensyn til at udføre sine tekniske undersøgelser, der herefter kan lægge til grund for udlejers bemærkninger herom.

Huslejenævnet har efterkommet udlejers ønske.

Udlejer har dog på baggrund af de foreløbige undersøgelser udarbejdet et forslag til en midlertidig (ikke endelig) korrektion af varmeregnskabet.

På nuværende tidspunkt har bestyrelsen besluttet at mødes for at drøfte denne foreløbige korrektion. Umiddelbart er vores vurdering at der mangler underliggende beregninger for at vi kan vurdere og forholde os til deres foreløbige korrektion.

På bestyrelsens vegne. Allan Klinck Jørgensen. Tovholder

Bestyrelsen om varmeregnskab 3

Info 3 fra bestyrelsen vedrørende den fælles indsigelse mod varmeregnskabet

STATUS OMKRING VARMEREGNSKAB.
Vedrører vores sag i huslejenævnet omkring indsigelsen mod varmeregnskabet for perioden 15/6-2021 til 31/12-2021 har udlejer den 23/9-2022 anmodet om 14 dages fristforlængelse med hensyn til udlejers bemærkninger til indsigelsen.
Denne anmodning skyldes, at udlejer har fået ny advokat som har behov for 14 dage ekstra til at sætte sig ind i sagen.

På nuværende tidspunkt har vi derfor ikke dato for, hvornår sagen kan forventes afsluttet.
På bestyrelsens vegne Allan Klinck Jørgensen. Tovholder

Flaghejsning

Indvielse af vores nye flagstang samt flaghejsning af Dannebrog

Ibrugtagning af et nyt Dannebrogsflag bør gennemføres som en respektfuld oplevelse, det gør vi ved en ceremoniel indvielse af vores nye flagstang og ibrugtagning af Dannebrog.

Kom og vær med på søndag den 4. september kl. 08:00.
Håber at så mange som muligt vil komme til flaghejsning.
Tag evt. kaffe/the med til jer selv og nyd samværet, mens vi hejser Dannebrog.

De generelle flagregler:

Flaget hejses kl. 8:00 og hales ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses flaget først ved solopgang. Flaget må aldrig været hejst efter solnedgang, medmindre det ved særlige festlige lejligheder er belyst. Flager man efter mørkets frembrud, siger man, at man flager for “Fanden”.

Her kan du se flere regler:

Flag hejses og hales langsomt. Vær opmærksom på, at få flaget helt til tops.
Et flag bør ikke røre jorden.
Personer i nærheden af flaget, bør under hejsning og haling have front mod flaget.
En flagstang bør ikke stå tom. Er flaget ikke hejst sættes en Dannebrogsvimpel, der altid kan være oppe. Man kan også anvende en Dannebrogsstander, der er kortere og bredere end en almindelig vimpel.

Dannebrog taget i brug på behørig vis.

Dannebrog er én af de ældste nationale flag og blev til i middelalderen, hvor oprindelsesmyten er at det faldt ned fra himlen under et korstog i 1219 ved Tallinn i Estland.

Vores Dannebrog faldt ikke ned fra himlen, men  faldt os i hænde fornylig, som vi skal hejse på vores nye flagstang.

Det jeg håber på er at det skaber mere sammenhold i vores bebyggelse og skal benyttes på officielle flagdage og særlige mærkedage for alle i bebyggelsen.

Tak til AP pension, som har doneret flagstangen og tak til BoStad, som har doneret Dannebrog og standerflag samt postkasse til flag, som bliver ophængt ved trappen.
Og ikke mindst tak til de beboere som deltog i afhentning og opstilling af flagstangen.

Karl Isbosethsen

Bestyrelsen om varmeregnskab 2

Info 2 fra bestyrelsen vedrørende den fælles indsigelse mod varmeregnskabet

Beboerrepræsentationen har fået bekræftelse fra huslejenævnet på at udlejer, igennem dennes ejendomsadminstratior, har indbragt vores klage over varmeregnskabet for huslejenævnet indenfor tidsfristen på 4 uger.
Huslejenævnet har bedt vores kommentar til sagen med frist på 14 dage.
Ved ekstraordinær bestyrelsesmøde den 09. august 2022, har tovholder Allan Klinck Jørgensen redegjort for de svar, som sendes inden deadline den 11. august 2022. Bestyrelsen har drøftet de kommentarer, som sendes og bakker op omkring disse, som stort set svarer til vores oprindelige klage med tilføjelser.
En huslejenævnssag kan under normale omstændigheder forventes at vare i 2 til 6 måneder. Den gennemsnitlige behandlingstid varierer dog meget fra nævn til nævn.

På beboerrepræsentationens og bestyrelsens vegne
Karl Isbosethsen

Skriv til bestyrelsen, hvis du har spørgsmål her

Bestyrelsen om varmeregnskab 1

Info 1 fra bestyrelsen vedrørende den fælles indsigelse mod varmeregnskabet

Beboerrepræsentationen har fået tilbagemelding fra udlejers ejendomsadminstrator vedrørende indsigelsen mod varmeregnskabet.
Udlejers ejendomsadministrator skriver, at der via eksternt ingeniørfirma, har denne undersøgt forholdene omkring gasfyrene og har konstateret sandsynligvis fejlregulering af gasfyr og derfor har gasforbruget været højere end det burde være.
Årsagen til dette vil i kommende tid undersøges nærmere.
Yderligere skriver udlejers ejendomsadministrator, at det eksterne firma – rekvirerer fra bygherre (Birch Ejendomme), diverse tekniske dokumenter og indtil disse er overdraget, kan der ikke kalkuleres på, hvad det reelle forventede forbrug har været i perioden.
Udlejers ejendomsadminstrator skriver yderligere: “Vi kan kun konstatere, at der vil blive tale om en korrektion.”
Ved ekstraordinær bestyrelsesmøde den 13. juli 2022, besluttedes det, at vi bevarer vores indsigelse mod varmeregnskabet, som den er, samt at bestyrelsen vil følge de juridiske anbefalinger, som bestyrelsen løbende får.
Bestyrelsen siger til Allan Klinck Jørgensens ihærdige indsats.
På beboerrepræsentationens og bestyrlsens vegne
Karl Isbosethsen

Aktivitetsudvalget

Sommerfest i Bostaden

Hej beboere på Skipperstræde og Domhusstræde

Har I lyst til at lære hinanden at kende, mens I spiller spil og senere griller og spiser jeres medbragte mad og drikkevarer? Så inviteres I til sommerfest .
Vi håber på stor tilmelding og opbakning til dette første arrangement i Beboerforeningen Bostad Holbæk Havn.

Hvor foregår det: Vores fællesarealer
Hvornår: lørdag den 6. august kl. 15:00

Programmet er således:

Vi starter med den medbragte kaffe og kagen som vi håber nogle vil medbringe.
Senere er det tid til at spille spil, vi starter med at spille stigegolf, kongespil og havebowling.

Bagesfter vil der være velkomstdrink og chips til børn og voksne.
Derefter kan man grille på de opstillede grill og spise det medbragte tilbehør.

Det koster 50 kr. at deltage pr lejemål, pengene dækker chips og drikkevarer til velkomst.
Brug tilmeldingsformularen nedenfor.
Indbetaling foretages via mobilepay, se din bekræftelse på tilmelding i din mailbox. Hvis du/I ikke har mobilepay, lægges beløbet i postkassen hos udvalgsmedlem Britta (Se din tilmeldingsbekræftelse)
Senest tilmelding senest den 30. juli.
Husk at medbringe selv:
Kød eller andet til grill, tilbehør til det grillede og drikkevarer samt tallerkener, bestik og glas.


På glædeligt gensyn
Britta, Vibeke og Dorte

Skriv til aktivitetsudvalget her

Forklaring på 1 års og 5 års gennemgang

Der har været lidt “forvirring” omkring 1 års eftersyn – 5 års eftersyn. Derfor vil vi forsøge at tydeliggøre, hvordan det hænger sammen, og hvad der er fokus på, og hold nu fast, det er tungt lovstof, men vi vil forsøge at oversætte efter bedste evne.
Tak til beboerkontakten Dennis Svalborg for dette skriv.

Hvad er 1 års gennemsyn og hvad er 5 års gennemsyn?
 – (AB18 er et aftalegrundlag, en kontrakt som indgås mellem entreprenøren og bygherre imellem, for at have så faste spilleregler imellem sig som muligt i det enkelte projekt).
Ifølge AB18, så er her to eftersyn som skal foretages, og det første er 1 års gennemgang, som skal finde sted senest 1 år efter afleveringsforretningen mellem bygherre og entreprenør.

Den andet gennemgang er 5 års eftersynet, som bygherren indkalder entreprenøren til et afsluttende
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted, senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen.

Hvad siger AB18 §49 stk. 1 om pligt og ret?
– Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen.

Note: Oversat betyder det entreprenøren har pligt over for bygherre om at afhjælpe mangler ved det afleverede byggeprojekt i 5 år.

Hvad er en mangel?
–  Her skal fremhæves AB18 §47, som siger følgende:
Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel
. 

§12 siger følgende:
Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med bygherrens anvisninger. Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle nødvendige biydelser til færdiggørelse af arbejdet.
Note: Oversat betyder dette punkt kort og godt, at arbejdet skal være udført fagmæssigt korrekt, og være lavet efter bygherre anvisninger, og af materialer af sædvanlig god kvalitet.

Hvorfor kun udvalgte lejemål?
Der været rigtig meget undring over, hvorfor de kun skal ind i udvalgte lejemål, og ikke alle 86 lejemål.
– For det første ville det være et rent logistisk helvede, at få til – at gå op med – at skulle få folk til – at være hjemme på samme tid.
– For det andet er det forud bestemt i aftale grundlaget, at man kun skal ind i en vis procent del af lejemålene, for at danne en form for retvisende billede af, hvordan resten ser ud.
Hvis der så skulle opstå den situation, at der i flere af lejemålene er den samme gentagende mangel eller at der er et uacceptabelt antal mangler og ved for mange af de udvalgte lejemål, så kan bygherre kræve det, som en nødvendighed, at gennemgå samtlige lejemål, for at se på alle de mangler.
Her kan der ikke svares på, hvor mange og hvor store mangler der skal til, før en besigtigelse i samtlige lejemål bliver påkaldt, fordi vi ikke har det endelige eller konkrete aftale grundlag til rådighed.

Opsummering/konklusion
1 års- og 5 års eftersyn er noget som bygherre afholder sammen med entreprenøren som en form garanti (lidt ligesom du har 2 års reklamationsret på et fjernsyn du køber for nyt i Danmark), og kan ses som bygherres måde at holde entreprenøren op på kvaliteten af arbejdet der er afleveret.

Hvad er en klage ved indflytning?
Vi kan forstå, at der er rigtig mange, der ikke forstår, hvorfor de kun skal ind i udvalgte lejemål, nu når de altså har konstateret nogle specifikke fejl, eksempel efter indflytning og noteret dem som fejl ved flyttesynet.
Her kan vi sige, at det nok ikke bliver set, som en væsentlig mangel, hvis nu vi snakker om en lille ridse i gulvet, eller en maler plet på gulvet, og derfor vælger vores udlejer at sige at den udgift tager de selv i forbindelse med beboer fraflytter, og så længe dette er meldt og er blevet registreret, som fejl og mangel ved indflytnings syn. Derfor hæfter lejer, selvfølgelig ikke ved fraflytning. 
Til sidst vil vi understrege at, i forhold til kommende 1 års eftersyn, så er vi på samme hold som bygherre, vi har udelukkende samme interesse i at få noteret de fejl.

Vi i bestyrelsen vil gerne vide, hvis I har opdaget alvorlige fejl eller mangler, således at disse kan medtages af en beboerrepræsentant ved 1 års gennemgangen.

Skriv til beboerrepræsentanten her

8. juli 2022. Opdatering

Tilbagemelding fra udlejer vedrørende bestyrelsens ønske om deltagelse ved gennemsynet:

Disse gennemgange er et internt forhold mellem ejer og bygherrer, og derfor er det i udgangspunktet kun disse parter der deltager. Udover det har disse to parter også flere fagprofessionelle med til gennemgangene, hvilket resulterer i at vi har at gøre med en stor gruppe mennesker der skal rundt i lejlighederne. Af den grund ønsker udlejer ikke at der deltager flere og vi må derfor afvise at lade dig komme med rundt.

Info fra bestyrelsen juli 2022

Info fra bestyrelsen juli 2022. Beboerforeningen Bostad Holbæk Havn.

Vi er i mål med opstart af bestyrelsesarbejdet. Selve organiseringen af bestyrelsen er nu overstået og der er oprettet en forretningsorden.
Meddelelser fra bestyrelsen, vil fremover kunne findes på Beboerforeningens hjemmeside: https://bhh.nu
Her finder du også en kontaktformular til bestyrelsen, hvis du har spørgsmål. Ligeledes kan du finde vores vedtægter og kommende nyttige informationer fra bestyrelsen. Taurus er også behjælpelige med informationer fra bestyrelsen, hvis dette skulle blive nødvendigt.
Facebook gruppen vil dog ikke være bestyrelsens kanal for informationer.

Bestyrelsen afsøger pt. en bankforbindelse. Når denne er fundet, vil Taurus påbegynde opkrævning af kontingent fra beboerne, dette vil forekomme, som en post ved huslejeopkrævningen hver måned med kr. 20,00. Ifølge vedtægter opkræves den fra 2. juni 2022

Bestyrelsen er opmærksom på de punkter, som blev listet op ved stiftende generalforsamling og vil reagere på disse punkter fremover.
Ved bestyrelsesmødet den 28. juni 2022, besluttedes det at ønsket, om deltagelse fra 1-2 medlemmer fra bestyrelsen skulle deltage ved 1 årsgennemgangen af udvalgte lejligheder, har bestyrelsen foretaget henvendelse til Taurus Ejendomsadministration, hvor vi ønsker at beboerkontakt Dennis Svanborg – deltager ved 1 årsgennemgangen.

Efter stiftende generalforsamling den 2. juni 2022, blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde den 16. juni 2022. Følgende poster blev besat.

Bestyrelsen:
Formand og beboerrepræsentant: Karl Isbosethsen
Næstformand: Britta Falck Pedersen
Kasserer og beboerrepræsentant: Allan Klinck Jørgensen
Sekretær og beboerrepræsentant: Simone Lynge Reindl
Beboerkontakt: Dennis Svanborg

Suppleanter:
Finn Kaul og Birte Lovén

Revisor:
Kasper Heine

Revisor suppleant:
Niels-Erik Mogensen

Aktivitetsudvalg:
Vibeke Nielsen, Britta Falck Pedersen og Dorte Voss

Links:

 1. Referat fra Stiftende Generalforsamling den 2. juni 2022 (pga. GDPR er alle adresser slettet)
 2. Bestyrelsens forretningsorden

På bestyrelsens vegne
Karl Isbosethsen

Referat 02. juni 2022. Stiftende Generalforsamling
Note: PGA GDPR regler er adresser fjernet
1. Åbning af generalforsamling
Heidi Vinding (HV), medlem af initiativgruppen, byder velkommen til generalforsamlingen.
Fortæller at det er dejligt at så mange er mødt op, og skitserer hvad en beboerforening er:
En beboerforening kan samlet nå længere i sager med udlejer, der er mere indflydelse. Det er
vigtigt at beboerforeningen og udlejer samarbejder om problemer og projekter.
Vi i initiativgruppen vil gerne understrege at vi ser Bostad som en samarbejdspartner. Vi har mulighed
for at gå dybere ind i varmeregnskaber, klager og være sparring til udlejer i forbindelse med
vedligeholdelsesplaner.
Derudover er der mulighed for at styrke fællesskabet, med aktiviteter som sommerfest, fastelavn,
at få skabt fælles aktiviteter med forskellige tiltag som f.eks. legeting til børnene, en flagstang, en
petanquebane, eller hvad medlemmerne har lyst til, for at skabe sammenhold blandt beboerne.
Alt sammen til fælles gavn.
Bostad har valgt at betale for forplejningen til vores generalforsamling, tak for det.HV præsenterer Lars Thaarbøl, som er blevet inviteret af initiativgruppen, til at føre os igennem
vores stiftende generalforsamling. Dette har Lars sagt ja til, velkommen til Lars.

 

 • a. Valg af ordstyrer
  a. Lars Thaarbøl bliver valgt
  b. Valg af referent
  a. Heidi Vinding bliver valgt
  c. Registrering af antal fremmødte
  a. Tilstede er fremmødt 36 lejemål, derudover er der 15 fuldmagter – 51
  stemmer. For at generalforsamlingen er lovlig skal der være 50% af de 84
  lejemål repræsenteret. Vi kan konkludere at generalforsamlingen er
  beslutningsdygtig og lovlig.
  d. Valg af stemmetællere
  a. Britta og Susanne bliver valgt

2. Vedtægter

 • a. Gennemgang af vedtægter
  Ordstyrer gennemgår de fremsendte vedtægter, punkt for punkt. Under §8 Afholdelse
  af generalforsamling, bliver der noteret at der mangler et punkt “eventuelt” i
  vedtægterne. Dette anerkendes af initiativgruppen, som noterer at dette vil
  efterfølgende blive tilført vedtægterne.
  b. Afstemning om vedtægter
  Der spørges til om der er indvendinger imod at afstemningen bliver med
  håndsrækning? Dette vedtages enstemmigt.
  Der stemmes om vedtægterne kan godkendes, men den ekstra note at der bliver tilført
  et “eventuelt” under§8. Ingen indvendinger, vedtægterne er godkendt.

3. Økonomi

  • a. Fastlæggelse af medlemskontingent.
   Initiativgruppens oplæg er kr. 20,00 pr. måned pr. lejemål, total kr. 240,00 pr.
   lejlighed pr. år. Ingen indvendinger, punktet er godkendt.
   b. Budget – Budgetter gennemgås.
   Det noteres at det fremsendte budget fra initiativgruppen er lagt for hele 2022.
   Dette kan naturligvis ikke overholdes da vi allerede er i juni 2022. Dette anerkendes
   af initiativgruppen, og der foreslås at man ser på budgettet som et foreslået års
   budget på. Kr. 20.160,00 og at der ses bort fra teksten “år 2022” på papiret. Ingen
   indvendinger, punktet og dermed årsbudgettet er godkendt.

4. 4. Valg

  • a. Valg til bestyrelsen
   Bestyrelsen
   Allan Klinck Jørgensen 
   Britta Falck Pedersen 
   Karl Isbosethsen
   Simone Lynge Reindl 
   Dennis Svanborg
   b. Valg af suppleanter til bestyrelsen
   Suppleanter
   Finn Kaul 
   Birte Lovén 
   c. Valg af revisor
    Revisor
   Kasper Heine 
    Revisor suppleant
   Niels-Erik Mogensen 
   d. Valg til andre poster/udvalg
    Aktivitetsudvalg
   Vibeke Nielsen
   Britta Falck Pedersen
   Dorte Voss

5. EventueltT (pkt. under evt. kan ikke sættes til afstemning)

 • a. Allans gennemgang af varmeregnskab.
     Ud fra varmeregnskabet har vi totalt brugt 44,771 m3 gas på et halvt år, svarende et års
     forbrug på 89,542 m3. Hvilket lyder meget

     Vi har fået aktindsigt på Holbæk kommune, vores bygninger er energiklasse 2018. Vi
     ligger under det generelle krav, for at bygge byggeriet.

     Estimeret samlet Gasforbrug for de 2 bygninger
     Domhusstræde 14.640 m3
     Skipperstrædet 12.577 m3
     Total samlet estimeret 27.217 m3

     Det FAKTISKE forbrug er 94.000m3
     Altså et overforbrug på 66.783 m3. Hvilket er MEGET for højt-og bekymrende. Det er
     faktisk en afvigelse på 245% mere

  • Fællesindsigelse imod varmeregnskabet: der er indsamlet underskrifter fra alle dem som har
   deltaget på den stiftende generalforsamling, og i løbet at weekenden kommer der sedler op i alle opgange, hvorpå man kan underskrives. Husk at hold øje.
   Skal man betale regningen eller ej? Der undersøges med LLO hvordan vi skal forholde os, i
   forbindelse med dette. Hold øje med Facebook, der skrives det ud.

   Hvad er grunden – tanker og noter fra beboerne?
   * Lejlighederne er ikke utætte- det er ikke årsagen
   * Kælder er inkluderet – delt på lejlighederne
   * Er det fra marts 2021 og frem- nogle mener at det står på deres afregning?
      Dette ville være underligt når vi først er flyttet ind i maj/ juni.
   * Vi har brugt omkring 50m3 siden nytår.
   * Har det været en kold vinter? Nej det har været en normalt vinter – faktisk –
      20% mindre koldt end gennemsnittet
   * Undre sig over gulvvarmen- 50C ind i gulvet? Hvorfor? Virker som om at
      føleren er forkert sat.
   * Er der varme i opkørslen, og er det noget vi betaler?
   * Er der solceller på taget? Lys i kælder og opgange
   * Varme i radiatorer i opgang og kælder områder. Husk at slukke hvis du ser
     den er tændt

Diverse eventuelt – diverse spørgsmål:

 • Legeplads: Kommer der en legeplads på fællesområdet?
  o Rud siger nej iflg. et medlem – Opfordrer til at dette pkt. tages hånd om i
     bestyrelsen
 • Måger – Stort problem
  o Opfordring fra beboer – at sætte en robot græsslåmaskine. (uden skær)
     på taget til at skræmme fugle – Opfordrer til at dette pkt. tages hånd om i
     bestyrelsen
  o “Pigge” på øverste tag – Opfordrer til at dette pkt. tages hånd om i
     bestyrelsen
 • Porten til p-kælderen
  o Vi mangler info fra udlejer – Opfordrer til at dette pkt. tages hånd om i
     bestyrelsen
 • Års syn på lejlighederne 13.07.2022
  o Meget usikkerhed, da der er flere beboere som føler at deres lejlighed
     ikke er “færdig”. Bør man ikke være til stede med en eller to
     repræsentanter fra bestyrelsen? -Opfordrer til at dette pkt. tages hånd
     om i bestyrelsen hurtigst muligt, Inden 13.07.2022
 • Varme vand:
  o Virker som om RUD har mistet energien i dette problem -opfordrer til at
     dette pkt. tages hånd om i bestyrelsen
 • Der er susen for ørene i lejligheden, grundet udluftningen.
  o Flere beboere har fået installeret natsænkning, dette kan evt. hjælpe.
 • Følg dit forbrug:
  Det nævnes at WiseHome har udsendt et link en nogle beboere. Her kan man
  følge sit forbrug. Har man ikke fået mail kan Wisehome kontaktes på
  Support@wisehome.dk eller via deres hjemmeside www.wisehome.dk
 • Generelt husk at sende eventuelle klager med når du retter henvendelse til
  bestyrelsen

  Der takkes for et super flot fremmøde og en god og saglig snak.
  På initiativgruppens vegne takker vi Lars for hans deltagelse.

  Referent
  Heidi Vinding