Beboerforeningen Bostad Holbæk Havn

Vedtægter for Beboerforeningen Bostad Holbæk Havn

§1 Hjemsted
Foreningens navn: Beboerforeningen Bostad Holbæk Havn.
Beliggenhed: Domhusstræde 2-8 samt Skipperstræde 1-7. 4300 Holbæk

§2 Formål
Beboerforeningen formål: At varetage beboernes interesser i almindelighed såvel som i enkelte tilfælde for beboelseslejemål som beskrevet under §1 beliggenhed.

Beboerforeningen er underlagt ”Bekendtgørelse om beboerrepræsentation” og dette arbejdspapir tjener således alene, som et administrativt redskab for siddende valgte beboerrepræsentation. Beboerrepræsentationen er uanset dette arbejdspapir i forhold til tredjemand alene ansvarlig i henhold til ovenstående bekendtgørelse.

§3 Medlemmer
Alle lovligt tilmeldte lejere i Bostad Holbæk Havn er medlemmer af beboerforeningen.
Ved alle afstemninger er Beboerforeningen og ved kontingentbetaling, tæller hvert lejemål som ét medlem.

§4 Kontingent
Kontingent til Beboerforeningen fastsættes på den årlige generalforsamling for ét år ad gangen og opkræves månedsvis forud sammen med huslejen af udlejerens ejendomsadministration, der efterfølgende overfører beløbet kvartalsvis til Beboerforeningens bankforbindelse.

§5 Ledelse
Beboerforeningens ledelse består af det antal beboerrepræsentanter, der er fastsat ved lov eller bekendtgørelser, samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Beboerforeningens bestyrelse fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Senest 14 dage efter nyvalg til Beboerforeningen afholdes konstituerende møde, hvor Beboerforeningen af og blandt sine medlemmer vælger tillidsposter. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

§6 Generalforsamling
Ordinært generalforsamling afholdes én gang årligt, senest den sidste dag i februar.

Indkaldelse med dagsorden indeholdende formandens beretning, forslag, regnskab og budgetforslag sker med mindst 14 dages varsel ved brev til lejerne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være Beboerforeningen i hænde senest 4 uger før afholdelse af den årlige generalforsamling. Der fremsendes forvarsel om indkaldelse via brevforsendelse eller e-mailadresse senest 8 uger før afholdelse af den årlige generalforsamling.

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når beboerrepræsentanterne finder anledning dertil eller når der på et tidligere generalforsamling er truffet beslutning herom eller når mindst 1/4 af beboerne skriftligt begærer dette, i hvilket tilfælde, indkaldelse skal ske, senest 4 uger efter begæring er fremsat.

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger, skal ske med mindst 8 dages varsel ved brevforsendelse eller e-mailadresse til lejerne.

Indkaldelse skal indeholde dagsorden, forslag samt evt. relevante bilag.

§8 Afholdelse af generalforsamling
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være omfattet af dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent

Pkt. 2: Beboerrepræsentanternes beretning

Pkt. 3: Spørgsmål til evt. fremmødte repræsentanter for udlejeren

Pkt. 4: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Pkt. 5: Indkomne forslag

Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent og evt. honorarer. Budget for det kommende regnskabsår

Pkt. 7: Valg af beboerrepræsentation

A. Valg af formand – der samtidig er beboerrepræsentant

B. Valg af kasserer – der samtidig er beboerrepræsentant

C. Valg af sekretær – der samtidig er beboerrepræsentant

D. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

E. Valg af 2 bestyrelsessuppleant

F. Valg af revisor

G. Valg af revisorsuppleant

Pkt. 8 Eventuelt

For at sikre kontinuitet i bestyrelsen vælges formanden og kasserer for to år ad gangen. Kasserer er på valg i ulige år og formanden i lige år. De øvrige medlemmer er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.

§9 Stemmeberettigede og afstemninger

Adgang til generalforsamling – har lejere ved BoStad Holbæk Havn.

Repræsentant (er) for udlejeren skal indbydes til at deltage iht. Gældende love og bekendtgørelser.

Hvert lejemål har én stemme, stemmeafgivning ved fuldmagt er tilladt.

Såfremt en lejer begærer skriftlig afstemning, skal dette ske ved papirafstemning eller digital afstemning.

Stemmerne skal under begge afstemningsformer optælles af 2 af forsamlingen valgte beboere.
Såfremt stemmerne står lige, bortfalder forslaget.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte lejere, dog med følgende undtagelser:

Pkt. A: Beslutning om ændring af vedtægterne kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte lejere.

Pkt. B: Beslutning angående husordenen afgøres efter de love og bekendtgørelser, der til enhver tid
gælder herfor.

Pkt. C: Beslutning om at ophæve Beboerforeningen, følger ligeledes de love og bekendtgørelser, der til
enhver tid gælder herfor.

           I tilfælde af vedtagelse heraf skal Beboerforeningens midler anvendes indenfor bebyggelsen efter
Beboerforeningens vedtagelse.

§10 Informationer
Lejerne skal ved postomdeling eller e-mails, orienteres så tidligt som muligt om beslutninger og dispositioner, der har betydning for ejendommen eller for lejernes interesser.
Beboerforeningen tegnes af formanden, kasserer samt sekretær.

§11 Regnskab
Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december

Beboerforeningens midler, skal indestå på Beboerforeningens bankkonto, hvorfra midler kan frigøres ved både kasserer og formandens underskrift.

§12 Revision
Revisoren har til enhver tid adgang til regnskabet. Anmeldt revision skal foretages 2 gange årligt, hvoraf den ene i forbindelse med regnskabsårets afslutning. Uanmeldt revision kan foretages 1 gang årligt under overværelse af formanden.

§13 Videns opsamling
Beboerrepræsentanterne skal i videst muligt omfang søge støtte og oplysninger hos f.eks. Holbæk kommune, således, at omkostningerne holdes på et minimum. Dog kan der også søges konsulentbistand hos en lejerforening eller lignende sagkyndig.

§11 Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 02. juni 2022